Utvalda projekt

Lillhagsparken

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs stad

Projektadministration

Lillhagsparken är för många känd för det mentalsjukhus som huserat på platsen sedan 1930-talet och som började avvecklas för över 20 år sedan. Idag är flera av de äldre byggnaderna rivna och sedan 2013 är psykvården flyttad från området. Parken är redan full av nytt liv med över tusen personer som har sina arbetsplatser där, framförallt från Lokalförvaltningen men där finns även matbutik, restauranger, äldreboende, förskola m.m.

Utbyggandet av Lillhagsparken ska enligt framtidsplanen för området erbjuda ett levande bostads- och verksamhetsområde i parkmiljö. Lillhagens historiska naturområde ska behållas och utvecklas. I parken kommer en ny stadsdel växa fram med upptill 700 nya bostäder, flera parker, en förskola och butiker.

Sedan juni 2018 arbetar vi med projektadministrativa uppgifter för Lillhagsparken. I vårt uppdrag att leverera en projektadministratör inkluderar uppföljningsarbete av ekonomi, utfört arbete och kvalité.

Hamnbanan

Beställare: Trafikverket, Region väst, Göteborg

Dubbelspårutbyggnad Eriksberg – Skandiahamnen

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg.

En utbyggnad av Hamnbanan innebär att fler tåg kan trafikera sträckan effektivt och miljövänligt. Utbyggnaden bidrar även till att godset kan flyttas över från lastbilarna på våra vägar till godståg på våra järnvägar. Minskad trafik på vägarna förbättrar vår gemensamma miljö genom minskade utsläpp.

Vi har under lång tid arbetat med projektledning inom detta projekt. Vårt uppdrag, som biträdande projektledare och delprojektledare, i detta miljardprojekt innefattar uppföljning av ekonomi, tid, innehåll och kvalitet.

Backaplan

Beställare: Trafikkontoret, Göteborgs stad

Projektledning - Gator inom Backaplan

Målet med Gator i Backaplan är att minska trafikbelastningen på Gustav Dahlénsgatan avseende trafik från Björlanda och väster för vidare passage till Lundbyleden. Samtidigt skapas förutsättningar för en pendeltågstation vid Bohusbanan för Backaplan och Brunnsbo, samt möjligheten till en koppling till den lokala kollektivtrafiken.

Detta ingår också som en del i tanken om ett utvecklat Backaplan/Brunnsbo och i de utarbetade planeringsförutsättningarna för Backaplan. Planerna för ett nytt trafikmot ingår också som en del i genomförandet av Västsvenska paketet, vilket innefattar bland annat Marieholmsförbindelsen, stängning av Brunnsbomotet med mera.

Vi har sedan våren 2017 arbetat med projektledning i detta projekt. Vårt uppdrag, som biträdande projektledare för Gator inom Backaplan innebär ett nära samarbete med Trafikverket och leverantörer med det gemensamma målet att färdigställa projektet i tid, till rätt kostnad och inom projektbudgeten.

Business Controller

Beställare: Internationellt teknikkonsultföretag

I rollen som Business controller agerar vi ledningsstöd i ekonomifrågor. En stor del av arbetet består av analys projekt och portfölj samt resultatuppföljning. Arbetet innebär att vara del av ett business controller team som utvecklar uppföljningen, leder budget- och prognosarbete och stöttar med verksamhetsanalyser.

Beställare: Sunfleet Carsharing AB

Som Business controller hos Sunfleet har vi stöttat med resultatuppföljning och bokslutsanalyser i en verksamhetsnära ekonomiroll under Sunfleets pågående förändringsresa.