Skip to main content

Roll: Projektledare

Stadsfastighets­förvaltningen

Introduktion

Vi har stöttat Stadsfastighetsförvaltningen, tidigare lokalförvaltningen med projektledning av inhyrningsprojekt. De projekten avser fall där kommunal verksamhet behöver nya lokaler. Vi har arbetat med framtagning av behovsanalyser, marknadsanalys, avtal och förhandling.

Vi har även arbetat med underhållsprojekt av Stadsfastighetsförvaltningens egna bestånd. Det har handlat om allt från fasad och försterbyten till utredningar och tillgänglighetsåtgärder. Arbete innebär bland annat: Uppföljning mot tid/kostnad/innehåll, bedömning av erforderliga åtgärder, avrop via ramavtal, avstämning sakkunniga, bygglovsansökan, kontakt med berörd verksamhet och förvaltare.  

Västlänken – Lärje Uppställningsspår

Introduktion

I Lärje, strax norr om Göteborg planeras nu byggnation av nya uppställningsspår. Det gör att fler tåg kan trafikera järnvägen. Den struktur som finns idag för uppställning av tåg i Göteborgsområdet utgår från att alla tåg har Göteborg C som knutpunkt. Dagens uppställningsbangårdar har god tillgänglighet från Göteborg C.  När Västlänken öppnas för trafik 2026 kommer trafikeringen i Göteborgsområdet att förändras och samtidigt som det sker förväntas också fler tåg att trafikera järnvägen. Tillgängligheten till dagens uppställningsbangårdar försämras för de tåg som trafikerar Västlänken och som följd av det behöver nya byggas. Projektering påbörjades våren 2020 och planerad byggstart förväntas 2024.  

Karl ansvarar för projekteringssamordningen i Lärje uppställningsspår vilken är en stor del i planeringen då utförandet kommer att ske via en upphandlad totalentreprenör. När det kommer till arbete i befintlig järnvägsmiljö är det mycket viktigt att projekteringen beaktar kommande produktion för att det arbete som påverkar trafiken på järnvägen behöver minutplaneras. Detta medför att projektet även i tidigt projekteringsarbete behöver tänka på produktionsaspekten.

Karl har i rollen som biträdande projektledare arbetat i projektet sedan framtagandet av systemhandlingen, järnvägsplan och detaljplan. Han kommer att arbeta med projektet även under utförandet vilken är fördel då han känner till beslutsgrunderna.Karl ansvarar för projekteringssamordningen vilken är en stor del i planeringen då utförandet kommer att ske via en upphandlad totalentreprenör.

Mer att läsa om projektet finns på Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/vara-projekt/projekt-i-vastra-gotalands-lan/uppstallningspar-larje/

Varbergstunneln

Mer om projektet

Varberg ligger längs västkustbanan som är en viktig järnvägssträcka för både person- och godstrafik.  Sträckan mellan Varberg och Hamra har tidigare varit enkelspår men byggs nu ut till dubbelspår. Det medför att fler tåg får plats på banan vilket i sin tur gör att resandet kan gå snabbare, pendlingsmöjligheter ökar och godstransporter kan flyttas från väg till järnväg. Projektet innebär även att järnvägen får en ändrad sträckning och förläggs i en ca 3,1 km lång tunnel under Varberg. Det gör att bullerstörningar från järnvägen minskar och Varberg stad kan växa ut mot havet när spåren ovan mark försvinner. Totalt byggs en sträcka om ca 9 km ut till dubbelspår, en ny godsbangård och en ny underjordisk stationsbyggnad anläggs. 

Vi har sedan 2019 jobbat med avvattningsfrågor i projektet som bland annat innebär hantering traditionell järnvägsavvattning men även hantering av mycket stora regn och skyfallsledningar samt pumpstationer.   

Mer om projektet finns på Trafikverkets hemsida

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg–Hamra – www.trafikverket.se

Hamnbanan

Introduktion

Hamnbanan är en av Sveriges viktigaste järnvägslänkar och har till uppgift att göra det möjligt för godstrafiken, från hela Norden, att nå hamnområdena i Göteborg. 

En utbyggnad av Hamnbanan innebär att fler tåg kan trafikera sträckan effektivt och miljövänligt. Utbyggnaden bidrar även till att godset kan flyttas över från lastbilarna på våra vägar till godståg på våra järnvägar. Minskad trafik på vägarna förbättrar vår gemensamma miljö genom minskade utsläpp. 

Vi har under lång tid arbetat inom projektledning projekt Hamnbanan, och har följt projektet sedan arbetet med järnvägsplanen till näst in till slutförd produktion. Vårt uppdrag, som biträdande projektledare och delprojektledare, i detta miljardprojekt innefattar uppföljning av ekonomi, tid, innehåll och kvalitet.